Kredyt inwestycyjny i jego rodzaje

Kredyt inwestycyjny i jego rodzaje

Jednym z kredytów bankowych jest tak zwany kredyt inwestycyjny. Służy on do pokrycia kosztów wynikających z zadań, których się podjął kredytobiorca, czyli w tym przypadku klient. Chodzi tutaj o działania mające na celu podwyższenie wartości aktywów trwałych. Aktywa trwałe będące jednym z procesów gospodarczych cechuje sukcesywne ich zużywanie się w dłuższym okresie, przeważnie powyżej roku. Mogą to być nabyte przez kogoś prawa majątkowe, czy na przykład należności długoterminowe. Inwestycja to tak zwany „efekt korzyści odroczonych w czasie”. Kredyt inwestycyjny pozwala nam na nakłady finansowe, które są nam potrzebne przy realizacji przedsięwzięć, których zyski będą widoczne po czasie. Te przedsięwzięcia to inwestycje materialne, niematerialne i finansowe. Do takich materialnych można zaliczyć zakupy maszyn, pojazdów, czy choćby jakichś specjalistycznych urządzeń. Te niematerialne inwestycje to nabywanie papierów wartościowych. Finansowe charakteryzuje zakup akcji, bądź też udziałów będących zakresem uprawnień i obowiązków wspólnika wobec spółki. Bank może nam zaoferować trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych. Aby nabyć, lub przeprowadzić renowację jakiegoś sprzętu skorzystamy z kredytu na wyposażenie. Drugim typem jest kredyt na restrukturyzację, wiążący się z pokrywaniem kosztów związanych ze zmianami przeprowadzonymi w danym przedsiębiorstwie. Ostatni rodzaj to kredyt na zakup. Istotny przy nabywaniu, lub tworzeniu budynków przeznaczonych na działalność przemysłową, lub rolniczą.