Klasyfikacja lokat w kryteriach oceny inwestycji

Klasyfikacja lokat w kryteriach oceny inwestycji

W produktach bankowych są dostępne dla klientów banków różne produkty, które mają na celu wypracować dodatkowy zysk dla banku, ale również zwiększyć środki pieniężne zgromadzone na kontach klientów lub udostępnić klientom banków dodatkowe fundusze. Jednym z takich produktów są lokaty bankowe, które instytucje bankowe kierują do swoich klientów w celu zwiększenia ich oszczędności. Każde ulokowanie pieniędzy musi być jednak ocenione pod względem bezpieczeństwa inwestycji, jej zyskowności, a zwłaszcza, (co w przypadku lokat bankowych jest najbardziej znaczącą sprawą) czasu oczekiwania na zyski i oprocentowania ulokowanych środków pieniężnych. Zyskowność inwestycji to ścisły związek czasu oczekiwania na zyski i oprocentowania lokaty. Banki zakładają, że im dłużej klient ulokuje własne oszczędności na lokacie, tym większy przypiszą mu procent od ogólnej sumy lokaty. Jeśli chodzi natomiast o bezpieczeństwo lokat to nie należny obawiać się, że lokaty są przedsięwzięciami ogromnie niebezpiecznymi. Podlegają one ochronie przez instytucje państwowe posiadające gwarantowane fundusze pieniężne i w przypadku bankructwa – upadłości banku, w którym dana osoba założyła lokatę, środki zgromadzone na niej podlegają zwrotowi dla właściciela. Podsumują można powiedzieć, że lokaty bankowe to gwarantowany zysk przy pewnym okresie oczekiwania na niego.